STICHTING "KINDERHULP INDIA"
Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden van de Stichting Kinderhulp India

juli 2021

Geachte dames en heren,

Bestuur

Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:

Ton Touw: Secretaris / Waarnemend Voorzitter
Margret van Breemaat: Penningmeester
Greet Peeters: Sponsorschappen / 2e Penningmeester
Antoon van Duren: Algemeen
Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

St Joseph’s School in Bongaon
Fr Anthony stuurde een uitnodiging voor de opening van de school op 19 maart.
Daarbij zou ook Bisschop Thomas D’Souza aanwezig zijn.

St. Josephs School Soliciting Your Presence

Moeilijke tijden in India
Het zijn nog steeds heel moeilijke tijden voor de mensen in India. Corona waart nog steeds rond in dit dicht bevolkt land. Het aantal zieken en doden is zeer hoog. Uit het bisdom Bhubaneswar hoorden we dat de situatie ernstig is en dat ook een heel aantal priesters en zusters bezweken zijn aan corona. Fr Mathew is gelukkig nog steeds gezond. Verder zijn de scholen nog steeds gesloten, zodat het onderwijs ook op achterstand komt.

School Thakurnagar
De bouw van de school vordert wel, maar we weten niet hoever. Door corona hebben we weinig of geen contact gehad met het Bisdom Calcutta. De bisschop en de mensen zijn nog gezond.

Doelstelling
Het bestuur heeft al ruim een jaar niet vergaderd vanwege de corona beperkingen. De financiën zijn schriftelijk goedgekeurd. Het bestuur wil de doelgroepen van de Stichting naast “kinderen”, uitbreiden met “studenten” en “vrouwen en meisjes”.

Dit jaar moet voor het eerst het “Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen” op de website geplaatst worden . Dit is gebeurd en de uitbreiding van de doelgroepen is aangegeven. Zie onder “ANBI Informatie” en dan “Publicatie ANBI 2020”.

Jaaroverzicht

De jaarstukken over 2020 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden. Hieronder een kort financieel verslag.

Een uitgebreid verslag vindt u op de website onder ANBI Informatie en dan Financieel Rapport van 2020.

Financieel overzicht 2020

Ontvangsten Uitgaven
Sponsorgeld adoptiekinderen € 4.746 Sponsorgeld adoptiekinderen € 5.043
Bestemde giften meerjarige projecten 4.318 Bestemde giften meerjarige projecten 7.175
Schenkingen voor eenmalige projecten 29.000 Uitvoering nieuwe/eenmalige projecten 9.070
    Bijdrage sponsorgeld 6 kinderen  700
Rente banken 4 Bankkosten:  275
Opbrengst diversen - Administratiekosten (porto, drukwerk)  271
       
       
     Resultaat 15.544
       
Totaal € 38.068
Totaal € 38.068


Toelichting meerjarige projecten:
kindercrèche in Jocolandi
Onderwijs en zelfhulpproject in Kandhamal district en Bhubaneswar
Salaris dokter Raikia
Verzorging kinderen weeshuis Raikia

Eenmalig project 2020:
Extra gift van sponsor voor hulp aan lokale doelen ivm Covid-19

 

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.

Denkt u aan de betalingen voor 2021 (met IBAN-nummer)?

 

Gegevensbescherming
Gegevens van sponsors zijn nodig om post en Nieuwsbrieven te kunnen sturen. Deze gegevens zijn alleen bekend bij het bestuur en worden niet met anderen gedeeld.
U kunt opvragen wat er geregistreerd is.

ANBI

Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836.

 Bestuur Stichting Kinderhulp India