STICHTING "KINDERHULP INDIA"
Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden van de Stichting Kinderhulp India

juli 2020

Geachte dames en heren,

Moeilijke tijden in India
Het zijn heel moeilijke tijden voor de mensen in Oost-India. Eerst veroorzaakte een orkaan veel schade in en om Calcutta en ook de provincie Bubaneswar werd getroffen. En toen sloeg ook in India Corona toe, vooral bij de armste mensen. In zo’n zeer dichtbevolkt land moeten de gevolgen desastreus zijn. Tot nog toe werden de mensen, die we kennen, en die door ons gesponsorde projecten uitvoeren, gespaard.

Fr. Mathew
In de omgeving van Fr Mathew zijn de mensen nog gezond. Wel zijn de scholen gesloten. We ontvingen extra sponsorgeld voor Fr Mathew. Er loopt nu een project in Balliguda, in het Carmel klooster, waar 7 meisjes (wezen en ontheemden) verblijven en waar zij onderwijs krijgen in het klooster, en ook erbuiten voor hoofdvakken zoals natuurkunde en wiskunde. Boeken, schriften, studiemateriaal en ook de salarissen van leraren worden betaald.

Carmel klooster 1 Carmel klooster 2

Er zijn op dit moment maar 3 jongens, die ondersteund worden met extra onderwijs. Dit komt doordat veel studenten uit verafgelegen dorpen komen en vanwege corona hostels en scholen gesloten zijn. Voor 2 heel arme families heeft Fr Mathew een aantal biggen gekocht. De oude mannen kunnen daar voor zorgen. Ze eten alle soorten afval en zijn dus goedkoop in onderhoud. De vrouwtjes kunnen 2x per jaar tot wel 8 biggen werpen. En dat levert een mooi inkomen op.
Fr Mathew en zijn team bekijken hoe dit project gaat lopen, voordat er uitbreiding komt.

een aantal biggen 1 een aantal biggen 2

St Joseph’s School in Bongaon
Ook hier nog geen slachtoffers bij Fr Anthony, maar veel arbeiders zijn vertrokken naar familie in het binnenland. Het werk gaat daardoor langzaam. We hebben ook extra sponsoring ontvangen voor het onderhoud van de mensen hier.

School Thakurnagar
Door de orkaan en corona hebben we weinig of geen contact gehad met het Bisdom Calcutta. De bisschop en de mensen zijn nog gezond, maar hebben geen voortgang gemeld.

Jaaroverzicht

De jaarstukken over 2019 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden.
Hieronder een kort financieel verslag.

Een uitgebreid verslag vindt u op de website onder ANBI Informatie en dan Financieel Rapport van 2019.

Financieel overzicht 2019

Ontvangsten Uitgaven
Sponsorgeld adoptiekinderen € 5.114 Sponsorgeld adoptiekinderen € 5.775
Bestemde giften meerjarige projecten 5.329 Bestemde giften meerjarige projecten 8.490
Schenkingen voor eenmalige projecten - Uitvoering nieuwe/eenmalige projecten 55.545
    Bijdrage sponsorgeld 6 kinderen  700
Rente banken 38 Bankkosten:  323
Opbrengst diversen 43 Administratiekosten (porto, drukwerk)  310
       
       
     Resultaat -60.620
       
Totaal € 10.523
Totaal € 10.523


Toelichting meerjarige projecten:
kindercrèche in Jocolandi
Onderwijs en zelfhulpproject in Kandhamal district en Bhubaneswar
Salaris dokter Raikia
Verzorging kinderen weeshuis Raikia

Eenmalig project 2018/2019:
Project school Boysschool Thakurnagar (Ground + First Floor)
Project School Bongaon Fr Anthony Roddick

Opm.: De grote uitgaven van het jaar 2019 zijn betaald van ontvangsten uit het jaar 2017.

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.

Denkt u aan de betalingen voor 2020 (met IBAN-nummer)?

 

Gegevensbescherming
Gegevens van sponsors zijn nodig om post en Nieuwsbrieven te kunnen sturen. Deze gegevens zijn alleen bekend bij het bestuur en worden niet met anderen gedeeld.
U kunt opvragen wat er geregistreerd is.

ANBI

Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836.

 Bestuur Stichting Kinderhulp India