STICHTING "KINDERHULP INDIA"

GEGEVENS VOOR ANBI

Om de ANBI organisaties goed te kunnen beoordelen moeten wettelijk een aantal gegevens gepubliceerd worden. De meeste staan al vermeld elders op de website, maar voor de duidelijkheid staan ze ook nog eens hier bij elkaar.

Voor de Stichting Kinderhulp India zijn dit:

Naam:
Stichting Kinderhulp India

Fiscaal nummer:
8037.07.836

Contactgegevens:
info@kinderhulpindia.nl
Zie verder de webpagina Organisatie.

De bestuurssamenstelling:
Dhr. A.C.M. Touw: Secretaris
Mevr. M. van Breemaat: Penningmeester
Mevr. G. Peeters-Selten: Sponsoring
Dhr. A. van Duren: Lid

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden en alle verdere medewerkers zijn vrijwilligers.
Ze krijgen geen enkele vergoeding voor welke werkzaamheden dan ook.
Al het ingezamelde geld komt dus volledig ten goede aan de kinderen of de projecten.

 

De doestelling:
Artikel 2 van de Statuten:
a. Het verlenen van geldelijke en materiële steun aan instellingen en personen in India, werkzaam op het gebied van opvang, verpleging, opvoeding en ontwikkeling van verlaten og ouderloze kinderen, alsmede van kinderen wiens ouder of verzorger daartoe niet zelf bij machte is.
b. Het ondersteunen van projecten die ontwikkeling van één of meerdere gezinnen dan wel plaatselijke coöperatieve groeperingen beogen.

 

Het beleidsplan:
De hulpverlening vindt plaats op twee manieren:
1. financiële adoptie van kinderen: zie de webpagina adoptie.
2. financieren van projecten: zie de webpagina’s projecten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Van alle activiteiten wordt verslag gedaan in Nieuwsbrieven, die 2x per jaar verschijnen en toegestuurd worden aan sponsors en donateurs. Zie de webpagina Nieuwsbrieven.

 

 

Financiële verantwoording 2014:
In de Nieuwsbrieven vindt u ook een korte financiële verantwoording van 2008 tot 2014.
Hieronder volgt een uitgebreider verslag over het jaar 2014.
Opmerking:
Na overmaken van de gelden worden de uitgaven in India steeds met verslagen verantwoord en gecontroleerd door het bestuur.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
BATEN
Sponsorgelden kinderen
Betreft vooruit ontvangen sponsorgeld India                                                                       7.913,66
Meerjarige projecten
Hieronder worden giften van donateurs opgenomen                                                            4.093,37
Schenkingen
Voor projecten waarbij de geldgever een specifieke bestemming heeft bepaald.                   28.246,00
Giften kinderen
Een extra bedrag voor het kind in India                                                                                375,00
Vrije gift
Omdat het aantal donateurs de laatste jaren terugloopt wordt hieruit het tekort                       153,00
aan meerjarige projecten aangevuld.
Bestemde giften
Giften voor projecten waarvan de bestemming door het bestuur nog niet is                             950,00
vastgesteld.
Verder giften die aan het einde van het boekjaar nog niet konden worden doorbetaald.                    
Verkoop diversen
Opbrengst diversen.                                                                                                             25,00
Rente banken                                                                                                               1.013,45
                                                                                                                                   _________
Totaal baten                                                                                                              42.769,48

LASTEN
Sponsoring kinderen in India
Doorbetaalde sponsorgelden India                                                                                    7.417,00
Giften kinderen 
Extra giften voor kinderen van sponsors                                                                               150,00
Meerjarige projecten in India
Doorbetaalde donaties India                                                                                             5.164,50
Bestemde giften
Doorbetaalde giften India                                                                                                    365,00
Uitvoering projecten in India
Ontvangen in het boekjaar                                                                                              24.792,00
Administratiekosten India                                                                                                      27,00
Bankkosten
Overboeking en bankkosten                                                                                                 246,54
Beheer en administratie kosten Nederland
Kantoorbenodigdheden en portokosten                                                                                 204,27
                                                                                                                                      _______
Totaal lasten                                                                                                             38.466,31

Resultaat                                                                                                                            4.303,17

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
ACTIVA
Liquide middelen (in euro’s)
ABN rekening-courant                                                                                                           3.692
ABN spaarrekening                                                                                                               6.586
ASN spaarrekening                                                                                                             61.966
ING  rekening-courant                                                                                                             403
KAS                                                                                                                                       122
                                                                                                                                      _______
Totaal ACTIVA                                                                                                                       72.769

PASSIVA
Sponsorgelden kinderen India                                                                                              10.323
Bestemmingsgelden India                                                                                                    59.141
Reserves                                                                                                                             3.305
                                                                                                                                      _______
Totaal PASSIVA                                                                                                                     72.769

 TOELICHTING BIJ BALANS VAN STICHTING KINDERHULP INDIA

 ACTIVA

 Liquide middelen
ABN rekening courant wordt gebruikt voor het ontvangen en overmaken van sponsorgelden naar India.
INGBANK rekening courant voor het ontvangen van sponsorgelden en het betalen van onkosten.
Bij een te hoog saldo wordt het teveel overgeboekt naar een spaarrekening.
KASGELD opbrengst van markten en ontvangen van incidentele giften.

PASSIVA

Sponsorgelden
Verplichtingen sponsorgelden kinderenIndia
Bestemmingsgelden
Verplichtingen projecten India
Verplichtingen meerjarige projecten India
Giften kinderen India
Reserves
Betreft rente en opbrengst markten welke wordt aangewend voor exploitatiekosten en zonodig het tekort voor kleine projecten aan te vullen.

Verder heeft het bestuur besloten een aantal kinderen, voornamelijk kinderen waarvan het sponsorschap is opgezegd door de sponsor in Nederland, over te nemen.