STICHTING "KINDERHULP INDIA"

 

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
           van de Stichting Kinderhulp India

December 2019

Geachte dames en heren,

Bestuur
Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:

 Ton Touw  Secretaris / Waarnemend Voorzitter
 Margret van Breemaat  Penningmeester
 Greet Peeters  Sponsorschappen / 2e Penningmeester
 Antoon van Duren  Algemeen

Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

Projecten
School Building Thakurnagar
De werkzaamheden zijn goed op gang gekomen.
De funderingen zijn gelegd en de bouw van de school is begonnen.

School Building ThakurnagarSchool Building Thakurnagar

 

 

 

 

 

 

 

De 2e helft van het door ons toegezegde bedrag kan nu worden overgemaakt.

Fr Mathew
Op zijn nieuwe standplaats Kajamendi is Fr Mathew weer gelijk aan de slag gegaan. Waar hij nu is wonen veel arme gezinnen, waarvan de kinderen slecht onderwijs krijgen. Hij is een project begonnen om kinderen in het basisonderwijs te werven en ondersteunen zodat ze extra taal- en rekenlessen krijgen. Doel is dat ze voldoende cijfers krijgen om na de basisschool verdere opleidingen te kunnen volgen. Ook hier heeft hij daarvoor extra leraren geworven, die natuurlijk betaals moeten worden.

Uitbreiding school Bongaon
In het noord-oosten van het aartsbisdom Calcutta, nog voorbij Thakurnagar, ligt het dorp Bongaon. Fr Anthony bestuurt daar een school met 472 kinderen. Maar dat is alleen “kleuterschool” en de eerste klassen van de lagere school. Om ook verder onderwijs te kunnen geven moet er een school bijgebouwd worden. (Dit is hetzelfde patroon als in Thkurnagar.) Er is al begonnen met de fundering en hopelijk zijn de eerste 15 lokalen op de onderste verdieping klaar bij het begin van het volgend schooljaar. Onlangs is onze steun gevraagd, omdat het aartsbisdom de school niet alleen kan financieren. Het bestuur beraadt zich.

Uitbreiding school Bongaon  

 

Sponsoring
Per december 2019 worden er op 6 locaties 58 kinderen gesponsord en zijn er 10 klassen-sponsorschappen. We zoeken nog nieuwe sponsors. Dit kan gericht naar een kind of anoniem.

 

ANBI
Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen. Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836. Zie ook onze website.

  

We wensen U prettige feestdagen

en een

gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2020

                                                                                     Bestuur Stichting “Kinderhulp India”